تفاوت انسانهای برنده و بازنده<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ce5036f3b38f1' data-rating='5' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5709' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

تفاوت انسانهای برنده و بازنده
موفقيت فردی

تفاوت انسانهای برنده و بازنده
5 (1)

همه ما دوست داريم كه برنده باشيم و نه بازنده. ولي آيا ميل به برنده بودن به تنهايي كافي است؟؟؟
با اينكه زندگي همواره توام با پيكار نيست، اما شايد بتوان آن را به صحنه بازي پيچيده اي تشبيه نمود، كه پيروزي در آن، رمز و رازي دارد.

برخی از رازهای موفقیت در زندگی

برنده متعهد ميشود.
بازنده وعده ميدهد.

وقتي برنده اي مرتكب اشتباه ميشود، ميگويد: اشتباه كردم.
وقتي بازنده اي مرتكب اشتباه ميشود، ميگويد: تقصير من نبود.

برنده بيش از بازنده كار انجام ميدهد و در انتها باز هم وقت دارد.
بازنده هميشه آنقدر گرفتار است كه نميتواند به كارهاي ضروري بپردازد.

برنده به بررسي دقيق يك مشكل مي پردازد.
بازنده از كنار مشكل گذشته و آن را حل نشده رها ميكند.

برنده ميگويد: بيا براي مشكل راه حلي پيدا كنيم.
بازنده ميگويد: هيچ كس راه حلي را نمي داند.

برنده مي داند به خاطر چه چيزي پيكار كند و بر سر چه چيزي توافق و سازش نمايد.
بازنده آنجا كه نبايد، سازش ميكند، و به خاطر چيزي كه ارزش ندارد، مبارزه ميكند.

برنده با جبران اشتباهش، تاسف و پشيماني خود را نشان ميدهد.
بازنده مي گويد: «متاسفم»، اما در آينده اشتباه خود را تكرار ميكند.

برنده مورد تحسين واقع شدن را به دوست داشته شدن ترجيح ميدهد، هر چند كه هر دو حالت را مد نظر دارد.
بازنده دوست داشتني بودن را به مورد تحسين واقع شدن ترجيح ميدهد، حتي اگر بهاي آن خفت و خواري باشد.

برنده گوش مي دهد.
بازنده فقط منتظر رسيدن نوبت خود، براي حرف زدن است.

برنده از ميانه روي و نرمش خود احساس قدرت ميكند.
بازنده هرگز ميانه رو و معتدل نيست، گاهي از موضع ضعف و گاهي همچون ستمگران فرودست رفتار ميكند.

برنده ميگويد، بايد راه بهتري هم وجود داشته باشد.
بازنده ميگويد، تا بوده همين بوده و تا هست همين است.

برنده به افراد برتر از خود، احترام ميگذارد و سعي ميكند تا از آنان چيزي بياموزد.
بازنده از افراد برتر از خود، خشم و نفرت داشته و در پي يافتن نقاط ضعف آنان است.

برنده گام هاي متعادلي بر مي دارد.
بازنده دو نوع سرعت دارد، يا خيلي تند و يا خيلي كند.

برنده ميداند كه گاهي اوقات، پيروزي به بهاي بسيار گراني بدست مي آيد.
بازنده بسيار مشتاق برنده شدن است، در جايي كه نه قادر به برنده شدن و نه قادر به حفظ آن است.

برنده ارزيابي درستي از توانايي هاي خود داشته و هوشمندانه از ناتواني هاي خود آگاه است.
بازنده از توانايي ها و ناتواني هاي واقعي خود بي خبراست.

برنده مشكلي بزرگ را انتخاب مي كند و آن را به اجزاي كوچكتر تفكيك ميكند تا حل آن آسان گردد.
بازنده مشكلات كوچك را آنچنان به هم مي آميزد كه ديگر قابل حل شدن نيستند.

برنده مي داند كه اگر به مردم فرصت داده شود، مهربان خواهند بود.
بازنده احساس ميكند كه اگر به مردم فرصت داده شود، نامهربان خواهند شد.

برنده تمركز حواس دارد.
بازنده پريشان حواس است.

برنده از اشتباهات خود درس ميگيرد.
بازنده از ترس مرتكب شدن اشتباه، اقدام به هيچ كاري نمي كند.

برنده مي كوشد تا مردم را هرگز نيازارد، مگر در مواقع نادري كه اين دل آزاري در راستاي يك هدف بزرگ باشد.
بازنده نميخواهد به عمد ديگران را آزار دهد، اما ناخودآگاه هميشه اين كار را ميكند.

برنده ثروت اندوزي را وسيله اي براي لذت بردن از زندگي مي داند.
بازنده مال اندوزي را هدف خود قرار ميدهد،‌ بنابراين گذشته از ميزان انباشت ثروت، هيچگاه نميتواند خود را برنده محسوب كند و هرگز برنده نميشود.

برنده نسبت به فضاي اطراف خود حساس است.
بازنده فقط نسبت به احساسات خود حساس است.

برنده خود را مسئول شكست هايش مي داند و نه ديگران را.
بازنده شكست هاي خود را ناشي از، تبعيض يا اقدامات ديگران مي داند.

برنده معتقد است، ما با كارهاي درست و اشتباه خود، سرنوشت خويش را تعيين ميكنيم.
بازنده به قضا و قدر اعتقاد دارد.

برنده از اينكه بيش از آنچه مي گيرد، بدهد، احساس ميكند كه اعتبار خود را براي آينده تقويت مي نمايد.
بازنده در چنين موقعيتي احساس ميكند بازنده است.

برنده در هر شرايطي كه قرار بگيرد، آرامش و تعادل خود را حفظ ميكند.
بازنده اگر از ديگران عقب بماند، تندخو و خشن ميشود و اگر جلوتر از ديگران باشد، بي احتياطي ميكند.

برنده مي داند كه نارسايي هاي او، جزيي از شخصيت وجودي اوست و در حالي كه مي كوشد تا آثار ناگوار اين نقايص را بزدايد، هرگز تاثير آنها را انكار نميكند.
بازنده از اين كه خود و يا ديگران به نقايص وي آگاهي يابند، هراسان است.

برنده هنگامي كه از ديگران بدرفتاري ميبيند، آزادانه، رنجش و آزردگي خود را بيان نموده، تخليه احساسي ميكند، سپس مساله را به فراموشي مي سپارد.
بازنده در چنين شرايطي خشم و ناخشنودي خويش را به زبان نمي آورد و زجر مي كشد و با انتقام گرفتن از خود، شرايط بدتري را پديد مي آورد.

برنده داوري اش درباره ديگران با توجه به چگونگي استفاده آنان از توانايي ها و استعدادهاي خودشان است، نه بر مبناي معيارهاي موفقيت مادي و دنيوي و براي يك «پسربچه واكسي» كه كارش را استادانه انجام ميدهد، در مقايسه با يك فرصت طلب تمام عيار احترام بيشتري قايل است.
بازنده نسبت به برندگان حسادت كرده و ديگر بازندگان را حقير مي شمارد.

برنده روي پاي خود مي ايستد و از اينكه ديگران، به وي تكيه كنند، احساس تحميل شدن نمي كند.
بازنده به كساني كه از خودش قوي ترهستند، تكيه ميكند و عقده هاي خود را بر سر افراد ضعيفتر از خويش خالي ميكند.

برنده در وجود يك آدم بد، خوبي ها را مي جويد و روي همين قسمت كار ميكند.
بازنده در وجود يك انسان خوب، بدي ها را مي جويد. از اين رو، به سختي ميتواند با ديگران همكاري كند.

برنده در عين حال كه تعصبات خود را مي پذيرد، تلاش ميكند كه در هنگام قضاوت كردن بر اين تعصبات غلبه كند.
بازنده منكر وجود هرگونه تعصب در خود است و بنابراين در سراسر عمر، اسير تعصبات خويش خواهد بود.

برنده هراسي ندارد از اينكه در يك موقعيت ضد و نقيض قرار گيرد، زيرا در افكارش خللي وارد نمي شود.
بازنده سازگار شدن با موقعيتهاي ضد و نقيض را به كار شايسته ترجيح ميدهد.

برنده ميداند كه چگونه ميتوان جدي بود، بي آن كه خشك و رسمي باشد.
بازنده غالبا خشك و رسمي است زيرا، فاقد توانايي جدي بودن است.

برنده آنچه را كه ضرورت دارد با متانت لازم انجام مي دهد و توان خود را براي راه حل هايي ذخيره مي كند كه در آنها از حق انتخاب برخوردار است.
بازنده آنچه را كه ضرورت دارد با حالتي اعتراض آميز انجام مي دهد و هيچ توان و نيرويي را براي گرفتن تصميمات اخلاقي مهم باقي نمي گذارد.

برنده ارزش هاي اخلاقي را به عنوان تنها منبع قدرت حقيقي مي شناسد.
بازنده چون در باطن براي ارزشهاي اخلاقي احترام اندكي قايل است، بيش از ظرفيت خويش در جهت كسب منابع قدرت بيروني تلاش ميكند.

برنده سعي ميكند كه رفتارهاي خود را براساس نتايج منطقي آنها قضاوت كند و رفتارهاي ديگران را براساس قصد و نيت آنها ارزيابي كند.
بازنده رفتارهاي خود را براساس قصد و نيت خويش و رفتارهاي ديگران را براساس نتايج آنها ارزيابي ميكند.

برنده ديگران را نكوهش ميكند ولي آنها را مي بخشد.
بازنده چنان بزدل است كه قادر به نكوهش ديگران نيست و چنان حقير است كه قادر به بخشيدن ديگران هم نيست.

برنده پس از بيان نكته اصلي مورد نظرش، لب از سخن فرو مي بندد.
بازنده آنقدر به صحبت ادامه مي دهد، كه نكته اصلي را فراموش ميكند.

برنده هر امتيازي را كه بتواند بدهد، مي دهد، جز اين كه اصول بنيادي خود را فدا كند.
بازنده به خاطر هراس از دادن امتياز به لجاجت خود ادامه مي دهد و اين، در حالي است كه اصول بنيادي اش رفته رفته از بين مي رود.

برنده ضعف هاي خود را به خدمت توانايي هايش مي گيرد.
بازنده توانايي هاي خود را هدر ميدهد، چراكه آنها را در خدمت ضعف هاي خود به كار مي گيرد.

برنده در برابر افراد سودمند و ناتوان، يكسان عمل ميكند.
بازنده به تملق قدرتمندان پرداخته و ضعفا را تحقير ميكند.

برنده حتي زماني كه ديگران وي را به عنوان يك خبره مي شناسند، مي داند كه هنوز خيلي چيزها را نميداند.
بازنده مي خواهد كه ديگران او را يك خبره بدانند و اين نكته كه «بسيار كم مي داند» را، هنوز نياموخته است.

برنده گشاده روست، چراكه ميتواند بي آنكه خود را تحقير كند، بر خطاهاي خويش بخندد.
بازنده چون حتي در خلوت خويش، خود را پست و حقير مي شمارد، در حضور ديگران نيز قادر به خنديدن بر خطاهاي خود نيست.

برنده نسبت به ضعف هاي ديگران، غمخواري ميكند زيرا ضعف هاي خود را درك نموده و آنها را پذيرفته است.
بازنده ديگران را به دليل ضعفهايشان خوار و خفيف مي شمارد، زيرا وجود ضعف در درون خود را، انكار نموده و پنهان ميكند.

برنده هر كاري كه از دستش بر آيد انجام ميدهد و اگر سرانجام شكست خورد، به معجزه اميد مي بندد.
بازنده بدون آنكه كوچكترين تلاشي كند، به انتظار معجزه مي نشيند.

برنده تا دم مرگ بيشتر از آنچه كه از ديگران ميگيرد، مي دهد.
بازنده تا پاي جان از اين توهم دست بر نميدارد كه، « پيروزي » يعني بيش از آنچه كه مي دهي، بستاني.

برنده هنگامي كه ميبيند راهي را كه در پيش گرفته است، با مسير زندگاني او سازگار نيست، هراس از ترك كردن آن ندارد.
بازنده « نيمه راهي » را در پيش گرفته و به آن ادامه مي دهد و اهميتي نميدهد كه به كجا منتهي مي شود.

دکتر حسين يوسفي
متخصص بهبود و توسعه کسب و کارها​

0/5 (0 نظر)
لطفا به این محتوا امتیاز دهید

دیدگاه خود را به ما بگویید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مقالات

به کمک نیاز دارید؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم. از صبوری شما متشکریم .